Banner Banner Banner
 

  Trepi tellimise etapid!

  • Hinnapakkumine:

 

 

               

 

A)     Te külastate  Trepisalongi.  Trepisalongis leitakse sobivaim lahendus trepile ning projekteeritakse Teiega koos trepp. (võtke kaasa ava  mõõdud). Trepisalongi külastamise aeg eelnevalt broneerida tel. +372 5666 2400 või kirjutage info@trepid.ee

Lai näidistreppide valik salongis aitab Teil langetada õige otsuse.

 

B)      Te täidate meie kodulehel hinnapäringuvormi . Vastavalt saadetud hinnapäringule, koostatakse Teile personaalne hinnapakkumine. Hinnapäringule vastatakse 1-5 tööpäeva jooksul.

C)    Trepiprojekteerija mõõdab, ja annab nõu trepi kohta Teie objektil.  

  • 2 Tellimuse kinnitamine:

 Teie nõustumisel hinnapakkumisega, mõõdistab Trepitehas OŪ Teie trepiava. Seejärel vormistatakse tellimus. Te tasute ettemaksuna 50% trepi hinnast. Peale ettemaksu tasumist hakatakse  Teie treppi tootma.

  • 3 Tarneaeg:

 Treppide valmistamise aeg on 1-5 nädalat. Tarneaeg sõltub trepi iseärasustest.

  • 4 Paigaldamine:

 Paigaldusaeg  lepitakse Teiega eelnevalt kokku .Paigaldamiseks kuluv  aeg 1-2 tööpäeva.

                 Hinnapakkumise näidis.

Naidispakkumine.jpg

             Lepingu näidis ja tüüptingimused.

TÖÖVÕTULEPING nr. T-........
Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas,  .........   (kuupäev) 

....................(nimi) , aadressiga Kuuse 1, keda esindab ...............nimi (edaspidi nimetatud TELLIJA)
ja
Trepitehas OÜ, registrikoodiga 11455637, aadressiga Kadaka pst .97, Tallinn 10922, keda esindab Meelis Trumsi (edaspidi nimetatud TÖÖVÕTJA), sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas:
1. Lepingu objekt
1.1 Töövõtja kohustub teostama alljärgnevad tööd, lähtudes hinnapakkumisest: T-nr. .....

2. Tööde loetelu:

2.1 Trepi tootmine, paigaldus ja transport.
3. Lepingu hind ja tasumise kord
3.1 Käesoleva lepingu hind on: ........ EUR
käibemak s 20%: .........   EUR
ümardus: -0.00EUR
kokku: ......   EUR

3.2 Tellija tasub
50%  ..........  EUR ettemaksu
50%  ..........  EUR kokkuleppeliselt, enne või peale kauba väljastamist
3.3 Maksete tasumise aluseks on käesolev Töövõtuleping. Ettemaksu tasumisega aksepteerib Tellija kõiki lepingu tingimusi ka ilma lepingut allkirjastamata.
4. Tähtaeg
4.1 Kaup Tallinnast ........... (kuupäev)
5. Töövõtja kohustused
5.1 Töövõtja kohustub Töö Tellijale üle andma: ................ (kuupäev)
5.2 Töövõtja teostab töövõtu piires kokkulepitud tööd vastavuses käesoleva Lepingu, kehtivate seaduste ja
kvaliteedinõuetega.
5.3 Töövõtja ei vastuta tööde käigus tekkivate võimalike viimistlus kahjustuste eest trepisahtis (treppi ümbritsevad seinad), välja arvatud kui pole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
6. Tellija kohustused
6.1 Tellija kohustub tasuma käesoleva Lepingu p 3.1 hinna vastavalt Lepingu p 3.2 tähtaegadele.
6.2 Tellija või tema esindaja kohustub kokkulepitud tingimustele vastavad tööd/tooted kokkulepitud ajal üle
vaatama ja mõjuvate põhjuste puudumisel aksepteerima. Tööd loetakse aksepteerituks, kui Tellija ei oma
tööde/toodete kohta kirjalikke pretensioone hiljemalt neljandal päeval alates tööde lõpetamisest isegi juhul, kui
Tellija ei ole leidnud võimalust töid/tooteid üle vaadata.
6.3 Kui Tellija soovib toodetele lattu järgi tulla, tuleb tal Töövõtjat ette teavitada kaks tööpäeva. Vastasel juhul eigaranteeri Töövõtja toodete õigeaegset jõudmist lattu. Lattu saabunud Tooted on Tellija kohustatud ära viima
kolme tööpäeva jooksul, peale mida on Töövõtjal õigus Tellijalt sisse nõuda toodete hoidmise tasu 1,28EUR/tk
päevas ettemaksuna. Vastasel korral ei garanteeri Töövõtja toodete nõuetekohast säilitamist ja ei vastuta toodete
juhusliku hävimise eest.
7. Esindajad
7.1 Töövõtja esindaja müügiosakonnas: Meelis Trumsi 56 66 2400 e-mail info@trepid.ee
Paigaldustööde koordineerija: Marek Neihaus
7.2 Treppide ja trepidetailide väljastamine laost Kadaka pst. 97 E-R 10.00-16.30 tel. 56662400
7.3 Tellija esindaja: (NIMI)
8. Poolte andmed

9.Viivised
9.1. Kui Töövõtja ei lõpeta töid märgitud ajaks ja hilinemine ei tulene temast olenematutest asjaoludest, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,15% lõpetamata tööde mahust päevas, kuid mitte rohkem kui 10% lepingu kogumaksumusest . Nimetatud viivise võib Tellija maha arvestada Töövõtjale tasumisele kuuluvast summast.
9.2.Kui Tellija viivitab tasumisega üle Lepingus kokkulepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,15% päevas tasumata summalt, iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Viivist arvestatakse alates tasumise tähtajale järgnevast päevastkuni tasumise päevani. Nõude loovutamisel inkassofirmale kohustub Tellija tasuma võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulud.
10.Pretensioonid ja vaidlused.
10.1.Juhul, kui Tööde vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone kokku lepitud Tööde kvaliteedi kohta, teatab Tellija sellest esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul Töövõtjale ja Töövõtja kohustub esimesel võimalusel kokkuleppel Tellijaga puuduse kõrvaldama. (Vt ka VÕS §220 lg 1)
10.2.Kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega Tööde kvaliteedi kohta, võib Tellija nõuda Töödele ekspertiisi määramist.Kui ekspertiis tõestabTellija preten siooni õigsust, kannab ekspertiisi kulud Töövõtja. Kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, kannab ekspertiisi kulud Tellija(vt ka VÕS §218 lg2 ).
10.3.Töövõtjal on õigus lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt Tööde lõpetamise võimatuse korral Tellija süül või juhul, kui Tellija on kohustunud tasuma Tööde eest etapiviisiliselt ning Tellija on viivitanud eelmise etapi eest tasumisega üle. 7 (seitsme kalendripäeva)
10.4.Töövõtjal on õigus lükata edasi lepingu lõpptähtaega vastavalt tootmisgraafiku võimalustele, kui Tellija on hilinenud ettemaksu tasumisega.
10.5.Käesoleva Lepingu punktis 10.3. ettenähtud põhjustel Lepingu lõpetamisel on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale faktiliselt teostatud Tööde eest ning hüvitama Töövõtjale Lepingu lõpetamisega tekitatud kahju, samuti tasuma punktis 9.2. ettenähtud juhul viivise.
10.6 Kauba juhusliku hävimise risk läheb Töövõtjalt Tellijale üle Tööde Üleandmis-Vastuvõtmise Akti allakirjutamise hetkest alates.
10.7.Käesoleva Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
11.Käesolev Leping tühistab kõik Tellija ja Töövõtja vahelised ettenähtud Tööde teostamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
12.Tellijapoolsed Lepingu muudatused on tasulised 30€ (25€+20%km) Muudatused, mis tehakse peale tootmise alustamist, lisab lepingu hinnale ka tootmiskulu etapini, milleni tooted on toodetud. Muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Tellija ja Töövõtja poolt allakirjutamise momendist alates või nende poolt kirjalikult määratud tähtajal.
13.Lepingus tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Tellija ja Töövõtja Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha ( Vääramatu jõud ). Käesolevas lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, epideemiaid, loodusõnnetusi, tulekahju, massilisi rahutusi, sõda, riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, mida Tellija ja Töövõtja aktsepteerivad Vääramatu jõuna.
14.Käesolev Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni Tööde üleandmiseni Tellijale. Tööde ülea ndmise-vastuvõtmise aktile kirjutab alla Lepingu sõlminud isik või Tema poolt kirjalikult volitatud isik.
15.Kaup kuulub kuni lõpliku tasumiseni Töövõtjale ningTöövõtjal on õigus etteteatamata oma kaup Tellijalt tagasi võtta kui Tellija ei suuda võlgnevusi likvideerida 30 ( kolmkümmend ) päeva jooksul ning sealjuures ei ole Töövõtja kohustatud korvama Tellijale tehtud kulutusi kauba tagasi võtmisel.
16. Käesolev Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.